عظیم‌زاده حمید‌رضا
حمید‌رضا عظیم‌زاده دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hazimzadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/azimzadeh
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۸
مصلح‌آرانی اصغر
اصغر مصلح‌آرانی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
amosleh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mosleh
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه محیط زیست
-
( 035 )   ۳۱۲۳۴۹۵۸
نژادکورکی فرهاد
فرهاد نژادکورکی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
f.nejadkoorki [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/nejadkoorki
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست، اتاق ۲۰۶ دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۹۸
( 035 )   ۳۱۲۳۴۹۵۸
ایران‌نژاد پاریزی محمد‌حسین
محمد‌حسین ایران‌نژاد پاریزی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
irannezhad [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/irannezhad
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست، اتاق ۲۲۷ دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۳۱
( 035 )   ۳۱۲۳۴۹۵۸
تابنده ساروی آفاق
آفاق تابنده ساروی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
tabandeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tabandeh
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۱۸
( 035 )   ۳۱۲۳۴۹۵۸
ستوده احد
احد ستوده استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
a.sotoudeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sotoudeh
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۳
( 035 )   ۳۱۲۳۴۹۵۸
سرهنگ‌زاده جلیل
جلیل سرهنگ‌زاده استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
jsarhangzadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sarhangzadeh
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۱۲۳۳۱۷۴
( 035 )   ۳۱۲۳۴۹۵۸
علمی محمد‌رضا
محمد‌رضا علمی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
melmi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/elmi
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۷۰
( 035 )   ۳۱۲۳۴۹۵۸
کیانی بهمن
بهمن کیانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
bnkiani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/kiani
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی،‌ گروه محیط زیست، اتاق ۲۳۰ دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۸۲۱۳۱۹۹
( 035 )   ۳۱۲۳۴۹۵۸
مرادی غلامحسین
غلامحسین مرادی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
moradi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/moradi
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۱۰
( 035 )   ۳۱۲۳۴۹۵۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}