معرفی دانشکده علوم پایه

 

تعداد اعضای هیئت‌علمی دانشکده: 

گروه استاد دانشیار استادیار مربی
 شیمی 5  7  8 -
زمین شناسی - -  5 -
زیست شناسی - - 5  -
جمع 5  7  18

 -

 

رشته‌های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان:

گروه گرایش کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری  جمع
شیمی محض 97 -  -  97
  کاربردی  92 -  -  92
  فناوری اطلاعات  86 - - 86
  شیمی معدنی - 40 -  40
  شیمی تجزیه  - 40 36  76
  شیمی آلی  - 44  25  69
  شیمی فیزیک - 33 8 41
زیست شناسی عمومی 89 - - 89
  ژنتیک - 27+16=43 - 43
 
زمین شناسی کاربردی 2 - - 2
  زمین شناسی 107 - - 107
  زمین شناسی مهندسی - 56=31+25 - 56
 جمع   473 256 69 798