آمار و اطلاعات

دانشگاه يزد در 22 بهمن سال 1367 با يك رشته تحصيلي و 40 نفر دانشجو شروع به كار كرد. اين دانشگاه در سال تحصيلي 94-1393 دارای 14265 نفر دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي (64% کارشناسی، 31% کارشناسی‌ارشد و 5 دکتری)، 390 نفر عضو هيئت‌علمي و حدود 400 نفر كادر اداري رسمي، پیمانی و قراردادي است.

 

جمعیت دانشجویی به تفکیک دانشکده و مقطع:

دانشکده

مقطع

جمع

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

ادبیات

484

256

43

783

اقتصاد، مدیریت و حسابداری

1073

509

47

1629

برق و کامپیوتر

802

356

66

1224

پردیس خودگردان

 0

54

46

100

ریاضی

660

357

120

1137

علوم اجتماعی

563

204

3

770

علوم انسانی

1529

786

31

2346

علوم پایه

522

332

76

930

فنی و مهندسی

1743

718

122

2583

فیزیک

445

219

44

708

معدن و متالورژی

520

166

36

722

منابع طبیعی و كویرشناسی

470

243

33

746

هنر و معماری

341

239

7

587

جمع

9152

4439

674

14265

 

اعضای هیئت‌علمی به تفکیک دانشکده و مرتبه:

دانشکده

مرتبه

جمع

مربي

استاديار

دانشيار

استاد

ادبیات

1

17

8

1

27

اقتصاد، مدیریت و حسابداری

7

16

6

 

29

برق و کامپیوتر

3

26

9

1

39

ریاضی

 

17

10

4

31

علوم اجتماعی

1

11

5

 

17

علوم انسانی

9

40

9

1

59

علوم پایه

 

17

8

5

30

فنی و مهندسی

6

49

15

1

71

فیزیک

 

14

4

2

20

معدن و متالورژی

2

13

7

 

22

منابع طبیعی و کویرشناسی

 

15

5

1

21

هنر و معماری

5

19

   

24

جمع

34

254

86

16

390

 

رشته و گرایش‌های مصوب به تفکیک دانشکده و مقطع:

دانشکده

مقطع

جمع

كارشناسي

کارشناسی ارشد

دكتري

ادبیات

3

4

3

10

اقتصاد مدیریت و حسابداری

7

8

4

19

برق و کامپیوتر

5

6

4

15

ریاضی

4

8

7

19

علوم اجتماعی

5

4

1

10

علوم انسانی

10

19

3

32

علوم پایه

5

6

3

14

فنی و مهندسی

8

14

5

27

فیزیک

4

5

4

13

معدن و متالورژی

3

5

5

13

منابع طبیعی و کویرشناسی

4

7

2

13

هنر و معماری

3

4

1

8

جمع

61

90

42

193