ساسان اشتری استادیار [ عضو هیئت علمی فوت‌شده ]
- yazd.ac.ir/ashtari
- دانشکده الهیات
- -
رمضان بهداد استادیار [ عضو هیئت علمی فوت‌شده ]
- yazd.ac.ir/behdad
- دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات عربی
- -
محمدعلی جراحی استادیار [ عضو هیئت علمی فوت‌شده ]
- yazd.ac.ir/jarahi
- دانشکده الهیات
- -
محمدحسین دهقانی استادیار [ عضو هیئت علمی فوت‌شده ]
- yazd.ac.ir/dehghanimh
- دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
- -
محمدتقی علومی استادیار [ عضو هیئت علمی فوت‌شده ]
- yazd.ac.ir/oloumi
- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
- -
سید محمود کاظمی استادیار [ عضو هیئت علمی فوت‌شده ]
- yazd.ac.ir/kazemi
- دانشکده الهیات
- -
مهدی نواب‌پور استادیار [ عضو هیئت علمی فوت‌شده ]
- yazd.ac.ir/mnavabpour
- دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
- -
علی سلطانی مربی [ عضو هیئت علمی فوت‌شده ]
- yazd.ac.ir/soltani
- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
- -
فاطمه عقیلی مربی [ عضو هیئت علمی فوت‌شده ]
- yazd.ac.ir/aghili
- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
- -

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}