عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی پردیس علوم انسانی
سعیدا اردکانی سعید
سعید سعیدا اردکانی استاد [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
dr.saeida [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/saeida
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش مدیریت بازرگانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۰۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
محمدعلی صادقیان استاد [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
- yazd.ac.ir/sadeghian
- گروه زبان و ادبیات فارسی
- -
جعفر قیصری استاد [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
- yazd.ac.ir/gheysari
- دانشکده فیزیک
- -
کرباسی سید مهدی
سید مهدی کرباسی استاد [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
smkarbassi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/karbassi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۶ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی کاربردی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵
کریمی زارچی محمد‌علی
محمد‌علی کریمی زارچی استاد [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
makarimi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/karimi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی آلی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۶۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
مالک قائینی فرید‌محمد
فرید‌محمد مالک قائینی استاد [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
maalek [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/maalek
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۱ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی کاربردی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۸۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵
مسئول راه‌اندازی مرکز پژوهشی بین‌المللی بادگیر
آیت‌اللهی سید محمد‌حسین
سید محمد‌حسین آیت‌اللهی دانشیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
hayatollahi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ayatollahi
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۳۷۰۰
( 035 )   ۳۶۲۲۳۷۰۰
غضنفر امیرجلیلی دانشیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
gmirjalili [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/gmirjalili
- دانشکده فیزیک
- -
رئیس بخش زبان و ادبیات انگلیسی
انوشه سید محمد
سید محمد انوشه دانشیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
sanooshe [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/anooshe
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات انگلیسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۱۵
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
دهقانی علی
علی دهقانی دانشیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
a.dehghani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/dehghani
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۴ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش معدن استخراج
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۳۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
سید محمدعلی صالحی دانشیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
sma.salehi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/smasalehi
- دانشکده فیزیک
- -
داریوش مهرشاهی دانشیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
dmehrshahi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mehrshahi
- گروه جغرافیا
- -
محمود احمری استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
- yazd.ac.ir/ahmari
- گروه جغرافیا
- -
سید محمود الهام‌بخش استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
selhambakhsh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/elhambakhsh
- گروه زبان و ادبیات فارسی
- -
محمدحسن امتحانی استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
m.h.emtahani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/emtahani
- دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
- -
محمدرضا اولیا استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
m.r.owlia [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mrowlia
- دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
- -
جلیل بهارستان استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
- yazd.ac.ir/baharestan
- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
- -
سید علی‌اکبر بهنیافر استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
behniafar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/behniafar
- دانشکده مهندسی عمران
- -
جباری‌فر تقی
تقی جباری‌فر استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
jabarifar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/jabarifar
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش علوم تربیتی
-
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
حائری محمود
محمود حائری استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
mhaery [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/haery
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات دانشکده الهیات ، بخش فقه و حقوق اسلامی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۷۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
سید محمد حسینی شبانان استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
mshabanan [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hoseinish
- گروه زبان و ادبیات فارسی
- -
دانش سید حسینعلی
سید حسینعلی دانش استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
danesh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/danesh
- دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش اقتصاد
- -
زارع شاه‌آبادی علیرضا
علیرضا زارع شاه‌آبادی استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
azare [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/alirezazare
- گروه جغرافیا
- -
زمانی رویا
رویا زمانی استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
rzamani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zamani
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی گروه زیست‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۲۹۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
زینی مسعود
مسعود زینی استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
mzeini [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zeini
- دانشکده مهندسی عمران
- -

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}