منشور اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی

در راستای جلوه گری فضیلت های اخلاقی و کرامت انسانی و رفتار خدامحوری، که همانا هدف بعثت نبی اکرم(ص) است، برآنیم تا با رعایت موارد ذیل در ایجاد دانشگاهی اخلاق مدار که مرضی رضای حضرت باری تعالی است کوشا باشیم.

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}